Bảng giá

Giá cả minh bạch cho tất cả mọi người. Luôn biết những gì bạn sẽ phải trả.


Tháng
Năm

Basic

$2.00/mo
 • Tính năng cao cấp
 • 4 URLs allowed
 • 10000 Clicks per month
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe

VIP 1

$5.00/mo
 • Tính năng cao cấp
 • 20 URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • Unlimited Theo dõi sự kiện
 • Unlimited Team Member
 • Unlimited Custom Domains
 • Bundles & Link Rotator
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe

Vip 2

$7.00/mo
 • Tính năng cao cấp
 • 1000 URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • Unlimited Theo dõi sự kiện
 • Unlimited Team Member
 • Unlimited Custom Domains
 • Bundles & Link Rotator
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe
Save 58%

Basic

$0.83/moBilled $10
 • Tính năng cao cấp
 • 4 URLs allowed
 • 10000 Clicks per month
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe
Save 50%

VIP 1

$2.50/moBilled $30
 • Tính năng cao cấp
 • 20 URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • Unlimited Theo dõi sự kiện
 • Unlimited Team Member
 • Unlimited Custom Domains
 • Bundles & Link Rotator
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe
Save 58%

Vip 2

$2.92/moBilled $35
 • Tính năng cao cấp
 • 1000 URLs allowed
 • Unlimited Clicks per month
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Unlimited Custom Splash Pages
 • Unlimited Custom Overlay Pages
 • Unlimited Theo dõi sự kiện
 • Unlimited Team Member
 • Unlimited Custom Domains
 • Bundles & Link Rotator
 • Custom Aliases
 • Export Data
 • Developer API
 • URL Customization
 • No Advertisements
Subscribe

Frequently Asked Questions

If I pay yearly, do I get a discount?

Definitely! If you choose to pay yearly, not only will you make great use of premium features but also you will get a discount of up to 58%.

Can I upgrade my account at any time?

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.

How will I be charged?

You will be reminded to renew your membership 7 days before your expiration.

How do refunds work?

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming periods. You will just need to contact us and we will take care of everything.


Tính năng cao cấp. Tất cả của bạn.

Khách hàng mục tiêu

Nhắm mục tiêu người dùng của bạn dựa trên vị trí và thiết bị của họ và chuyển hướng họ đến các trang chuyên biệt để tăng chuyển đổi của bạn.

Trang đích tùy chỉnh

Tạo trang đích tùy chỉnh để quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và thu hút người dùng vào chiến dịch tiếp thị của bạn.

Lớp phủ

Sử dụng công cụ lớp phủ của chúng tôi để hiển thị các thông báo không phô trương trên trang web mục tiêu. Một cách hoàn hảo để gửi thông điệp đến khách hàng của bạn hoặc chạy chiến dịch khuyến mãi.


Theo dõi sự kiện

Thêm pixel tùy chỉnh của bạn từ các nhà cung cấp như Facebook và theo dõi các sự kiện ngay khi chúng đang diễn ra.

Bí danh cao cấp

Là thành viên cao cấp, bạn sẽ có thể chọn bí danh cao cấp cho các liên kết của mình từ danh sách bí danh dành riêng của chúng tôi.

API mạnh mẽ

Sử dụng API mạnh mẽ của chúng tôi để tạo các ứng dụng tùy chỉnh hoặc mở rộng ứng dụng của riêng bạn bằng các công cụ mạnh mẽ của chúng tôi.